1. Home
 2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 1. Kerels van Steen produceert en levert natuursteen producten met vaste maatvoeringen en natuursteen producten op maat.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Kerels van Steen en Kerels van Steen de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de verbintenis tussen Kerels van Steen en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Kerels van Steen aan Klant geleverde producten en Diensten, onder andere inhoudende het verkopen van natuursteen op maat en niet-maatwerk natuursteen producten alsmede alle andere door Kerels van Steen ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard dan ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Product’ verstaan: alle producten die Kerels van Steen aanbiedt.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website www.kerelsvansteen.nl

Artikel 2 - Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Kerels van Steen gesloten Overeenkomsten waarbij Kerels van Steen Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijking van deze Algemene voorwaarden is slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Kerels van Steen overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3 - De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Klant kan contact opnemen met Kerels van Steen via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Kerels van Steen zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
 3. Klant kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
 4. Als Kerels van Steen een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Kerels van Steen kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Kerels van Steen dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Kerels van Steen deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Kerels van Steen.

Artikel 4 - Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Kerels van Steen zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Kerels van Steen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Kerels van Steen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Kerels van Steen worden doorbelast aan Klant.
 4. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kerels van Steen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Kerels van Steen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kerels van Steen zijn verstrekt, heeft Kerels van Steen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.
 5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Kerels van Steen hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Kerels van Steen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 - Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Kerels van Steen en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Kerels van Steen op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Kerels van Steen en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Kerels van Steen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Kerels van Steen goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Kerels van Steen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Kerels van Steen gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 - Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte of plaatsing van de bestelling is mogelijk mits de bestelling binnen 24 uur na bestellen geannuleerd wordt.
 2. Annulering na de termijn van 24 uur is mogelijk tegen betaling van annuleringskosten. Deze bedragen 25% van de totale orderwaarde.
 3. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Kerels van Steen.
 4. Annulering kan niet meer geschieden indien een e-mail is verzonden, inhoudende dat het Product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt.

Artikel 8 - Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. De bedragen in de webshop zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 3. Kerels van Steen heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Betaling geschiedt via iDEAL, creditcard, Bancontact of een overboeking.
 5. Betaling geschiedt vooraf tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 6. Voor bestellingen in Nederland tot € 1000,- incl. BTW rekent Kerels van Steen € 75,- incl. BTW verzendkosten. Voor bestellingen in Nederland vanaf € 1000,- incl. BTW is verzending gratis.
 7. Voor bestellingen in België tot € 1250,- incl. BTW vraagt Kerels van Steen € 95,- incl. BTW verzendkosten. Voor bestellingen in België vanaf € 1250,- incl. BTW is verzending gratis.
 8. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Kerels van Steen mede te delen.
 9. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. Indien Kerels van Steen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.9 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 - Verzending en bezorging

 1. In de Overeenkomst wordt vermeld of de bestelling dan wel verzonden wordt naar Klant, dan wel afgehaald wordt door Klant.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Stationsstraat 162, 5963 AC te Hegelsom.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen bestellingen afgehaald worden op Stationsstraat 162, 5963 AC te Hegelsom.
 4. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
 5. Kerels van Steen bepaalt zelf de verpakking en transporteur.
 6. De levertermijn van Kerels van Steen is afhankelijk van de bestelling.
 7. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Producten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.

Artikel 10 - Retournering

 1. Op grond van de wet is retournering in het geval van op maat gemaakte producten uitgesloten. Kerels van Steen zal uitsluitend een retournering accepteren indien er sprake is van een fabricagefout.
 2. Niet-maatwerk producten kunnen wel geretourneerd worden. Retourneren kan in dit geval binnen veertien (14) dagen na levering van de bestelling. De transportkosten van het retourneren zijn voor rekening van de opdrachtgever van de retouropdracht.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 1. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Kerels van Steen is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Kerels van Steen is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de levertermijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Kerels van Steen enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 3. Kerels van Steen is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Kerels van Steen, verleent Klant de bevoegdheid aan Kerels van Steen om, als een door Kerels van Steen ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden.
 4. Kerels van Steen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. Kerels van Steen is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 6. Kerels van Steen is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, indien dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 7. Klant vrijwaart Kerels van Steen voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 8. Kerels van Steen kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de kleur van de steen die is opgestuurd als monster niet geheel overeenkomt met de werkelijke kleur van het geleverde Product.
 9. Kerels van Steen kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de steen tussen de 0-2 millimeter afwijkt van de overeengekomen afmetingen in de offerte.
 10. Indien Kerels van Steen aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Kerels van Steen met betrekking tot haar Diensten.
 11. De aansprakelijkheid van Kerels van Steen is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Kerels van Steen niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Kerels van Steen.
 13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Kerels van Steen, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Kerels van Steen zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Kerels van Steen, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Kerels van Steen overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Kerels van Steen heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 - Garantie

 1. Kerels van Steen biedt een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Kerels van Steen de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig zal vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Kerels van Steen te worden gemeld.
 2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.
 3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.
 4. Indien Kerels van Steen herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit artikel genoemde kader vallen, worden deze in rekening gebracht aan Klant.
 5. Hetgeen dat in de Algemene voorwaarden is bepaald ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 14 - Inspectie Product

 1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (7) dagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan Kerels van Steen te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Artikel 15 - Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Kerels van Steen kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16 - Intellectuele eigendom

 1. Kerels van Steen behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Kerels van Steen van gegevens. Klant zal Kerels van Steen vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 17 - Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant een e-mail te zenden aan info@kerelsvansteen.nl met hierin het ordernummer, de omschrijving van de klacht en een aantal duidelijke (detail)foto’s. In het onderwerp van de mail dient ‘Klacht’ vermeld te worden.

Artikel 18 - Identiteit van Kerels van Steen

 1. Kerels van Steen is bij de KvK geregistreerd onder nummer 74826565 en draagt btw-identificatienummer NL860041220B01. Kerels van Steen is gevestigd aan Stationsstraat 162, 5963 AC te Hegelsom.
 2. Kerels van Steen is per e-mail te bereiken via info@kerelsvansteen.nl of middels de Website www.kerelsvansteen.nl of telefonisch op 077 851 4973.

Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Kerels van Steen en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Kerels van Steen en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Limburg.

Voor elk interieur

Een woning is volgens ons pas écht af als alles mooi is afgewerkt. Denk aan een donkere gepolijste vensterbank die perfect past bij het kozijn of aan een grijze raamdorpel die precies past in de landelijke stijl van de woning. Zorg ook voor een prachtige afwerking: de producten van de Kerels van Steen zijn geschikt voor elke woning en voor elk interieur!

Adres
Kerels van Steen
Stationsstraat 162
5963 AC Hegelsom
Contact

Telefoonnummer: 077 206 1111
E-mail: sales@kerelsvansteen.nl
KVK: 74826565
BTW: NL860041220B01

Veilig betalen
 • Ideal
 • Banktransfer
 • Bancontact
Klanten beoordelen ons met een 8,8
8,8100% van de klanten beveelt ons aan.Lees alle beoorderlingen op Kiyoh